İstanbul, Türkiye
Pzt - Cum : 09:00 - 17:00

SVS Türkiye

SVS Türkiye

Sürdürülebilirlik

Kurumsal Sürdürülebilirlik; şirketin yönetim stratejileri ve faaliyetlerinden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal riskleri önceden görerek; bu süreçlerdeki fırsatları doğru değerlendirebilmek, yönetmek ve hissedarlara değer yaratmaya yönelik uzun vadeli stratejik bir yaklaşımdır.

Neden Sürdürülebilirlik?

Doğal kaynaklardaki ve ekosistemdeki bozulmalar ( su, iklim değişimi vb.), kalıcı yoksulluk, eşitsizlik, ekonomik istikrarsızlık ve artan yetenek açığı, ekonomik gelişmedeki önemli ilerlemelere rağmen, işletme değerini etkilemektedir. İşletmeler artık risklerini ve fırsatlarını değerlendirmek için yalnızca finansal varlıklara ya da finansal sermaye getirilerine güvenemezler. Ek olarak kurumlar, toplumdaki eğilimlerin ve değişimlerin kendilerini nasıl etkileyeceğini ve kendi davranışlarının toplumu nasıl etkilediğini de anlamalıdırlar.

SVS Türkiye

Ekonomik başarının en büyük kriter olarak tanımlandığı sistem yaklaşımında!, nihai hedefe ulaşmayı sağlayacak olan tek sermaye İNSAN’dır. Sürdürülebilirlik anlayışının odağında yer alan insan yani ‘Sosyal Sermaye’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı için gerekli yetkinlik ve bilgi donanımına sahip olabilmesi başarı için temel kriterdir. Biz, insana, gelişimine ve çalışan ilişkilerine gerçekten değer veren şirketlerin gelecekte başarılı olacağına inanmaktayız. Dünyadaki son gelişmelerde aslen bunu kanıtlamaktadır. Bu nedenle SVS Türkiye, yeni nesil ve yenilikçi iş çözümlerini başarı ile sağlamaları için kurum ve yöneticilere kılavuzluk yapmakta, böylece şirketin sürdürülebilir iş modellerini uygulamaya alarak kapasitesini ve esnekliğini arttırmasına, risk yönetimi yapabilmesine ve herşeyden önemlisi yöneticilerin bu durumu yönetebilmelerine destek olmaktadır.

Misyonumuz

Kurumların sürdürülebilirliği için gerekli karlılığı ve hissedar değerini arttırmanın daha iyi yolları olduğuna inanan SVS Türkiye, sosyal ve doğal sermayenin sürdürülebilirlik iş modelinin özünü oluşturduğunu anlayarak kurumlarını başarılı bir şekilde yönetirken, dünya sorunlarına çözümleri de adresleyebilmeleri için bireyleri ve kuruluşları desteklemektedir. SVS Türkiye, aynen sürdürülebilirlik anlayışında olduğu gibi Sosyal Sermaye* ve İnsan Sermayesi** faktörünü merkezine alır.

*Sosyal Sermaye: Bir toplumun verimli şekilde işlemesini sağlayan ve o toplumda çalışan veya yaşayan insanlar tarafından oluşturulan ilişki ağlarının bütünüdür.

**İnsan Sermayesi: Kişisel, sosyal ve ekonomik refahın yaratılmasını kolaylaştıracak şekilde bireylerin sahip olduğu bilgi, beceri, yetkinlik ve niteliklerdir.

Üç odak alanımız bulunuyor!

QKurumlarda Sürdürülebilirlik anlayışının yerleşmesi küresel sorunlara çözüm için esastır ama aynı zamanda şirket için riskleri de kontrol ve bertaraf etmenin en kritik formülüdür.
QKurum liderlerin sürdürülebilirliği  içselleştirmesi ve yönetebilmesi, sürdürülebilirlik kadrolarının kurulması, şirketlerin kalıcı başarısı, karlılık ve sürdürülebilirliği için ön şarttır.
QToplumsal farkındalık, çalışanlar ve paydaşların farkındalığının oluşması ile başlar!.

İnanıyoruz ki;

Mevcut ve gelecekteki, ekonomik, sosyal ve çevresel risk ve fırsatları hızla değişen küresel iş ortamında öngörebilmek ve yönetebilmek, kurumsal sürdürülebilirliğin temelidir.

Sürdürülebilirlik günümüz VUCA* dünyasını tanımak ve uyum sağlayabilmek için en önemli deneyim platformudur.

Sürdürülebilir yönetim sistemine geçiş için VUCA yetkinlikleri, VUCA ortamlarını yönetmede başarı için Sürdürülebilirlik deneyimi esastır!

*VUCA kısaltması (İngilizce), istikrarsız ve hızla değişen dünyamızı tanımlayan dört faktörü ifade etmektedir. *Volatility- Değişkenlik, *Uncertainty- Belirsizlik, *Complexity- Karmaşıklık,*Ambiguity-Muğlaklık

Sürdürülebilirlik Yaklaşımında Başarı İçin Odak Alanlarımız

Sürdürülebilirlik Yönetim Sisteminin Kurulması

Kurumsal Sürdürülebilirlik sadece işin devamlılığını değil aynı zamanda kurumsal vatandaşlığı da adresler.

Kurumların artık dünya sorunlarına (çevresel, sosyal sorunlar) çözüm üreten ve bunu işinin parçası haline getiren organizasyonlar olması beklenmektedir. Kısacası kurum çevresel ve sosyal sermaye ile ekonomik sermaye arasındaki bağlantıları iyi oturtarak, şirket strateji ve iş kültürü ile buluşturabilmeli, bu temelde değer yaratabilmelidir. Bir şirketin aynı zamanda toplumsal bir sorunun çözülmesine destek vermesi şirket için de önemli bir finansal değer yaratmasına imkan tanır.

Öyle ki, yatırımcılar kurumların risk yönetimlerinde sosyal ve çevresel riskleri ne kadar öncelikli değerlendirdiğine daha fazla önem vermeye başlamıştır!

Kurumlara Sürdürülebilirlik Sistemlerinin kurulması için destek veriyoruz.

Sürdürülebilirlikte Kariyer ve Liderlik

Sürdürülebilirlikte Liderlik, yaşadığımız VUCA (hızla ve sürekli değişen) koşullarda bir kurumundan daha da ileri ülke ve dünya stratejileri ile paralel yönetim vizyon ve becerilerinin geliştirilmesi ile mümkündür.

İnsan sermayesi ve organizasyon kültürünün gelişim ve yönetimi bir kurum için en kritik konudur. Sürdürülebilirlik anlayışı kurum içi değişimi ortak kültür ve birlikte yaratım ile sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Dolayısı ile ‘insan’ unsurunu odağına alır. 
Eğer kurum yaptığı iş ile topluma fayda yaratmayı hedef almış ve bu amaç ile çalışan bir kurum ise aynı hedeflerde buluşabilmek için çalışanların birlikteliği başarı için temeldir.

Çalışanların şirket değerleri ile aynı değerlerde buluşabildiği, bağlılık duygularının ve yaptıkları işten aldıkları tatminin yüksek olduğu; bu bağlamda  kuruluşların üretken, verimli, yenilikçi, yaratıcı ve esnek olmalarına imkan tanıyan kurumlar mümkün. Araştırmalar göstermiştir ki sevdiği işi yapan çalışanlar diğerlerine göre üç kat daha fazla başarılı olmakta ve kurumlarını başarıya taşımaktadır.

Kurumların bu alanda çalışmak isteyebileceği yeteneklerin bulunmasına, geliştirilmesine ve takımların gelişimine destek veriyoruz. Liderler ile 1-1 ve/veya takım çalışmaları için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

SVS Türkiye, Sosyal Sermaye* faktörünü merkezine alarak; dünya sorunlarının iç meseleler haline geldiği ve sosyal ve doğal sermayenin işin özünü oluşturduğu sürdürülebilirlik iş modelini anlayarak, başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için bireyleri ve kuruluşları desteklemektedir.

Bu amaçla; SVS Türkiye, Harrison Assessments International Inc.‘in Çözüm Ortağıdır. Sosyal Sermaye, Sürdürülebilirliği entegre etmede başarının anahtarıdır! Bu nedenle, işletmelerin sürdürülebilirlik iş modeline dönüşümü için ihtiyaç duydukları temel becerilere ve yeteneklere odaklanmakta, büyümeyi ve kârlılığı yeni anlayış altında artırabilmek için ekiplere ve yöneticilere koçluk hizmetleri sunmaktadır.

Günümüzde yeni nesilleri istihdam eden ve yeni kuşakların beklentilerine cevap veren şirketler için; İşinden Keyif Alma & Performansı Teorisi, Paradoks Teorisi, Değer Odaklı Kurum Olma, VUCA ve Duygusal Zeka’nın önemi her geçen gün hızla artmaktadır. Sürdürülebilirlikteki başarınız için sizin doğru yeteneğiniz var mı?

*Sürdürülebilirlik çalışmalarında sosyal sermaye, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, bayiler, perakende noktaları ve kurumun faaliyet gösterdiği noktalardaki komşuları olarak tanımlanır. SVS Türkiye olarak Harrison Assessments ile öncelikli odağımız çalışanlardır.

Sosyal Sermaye ve Organizasyon

Şirketler sosyal ve insan sermayeleri ile yarattıkları ticari sonuçlar arasındaki karşılıklı bağımlılığı anlamadıklarında veya takip etmediklerinde, yenilikçilik, büyüme ve sürdürülebilir sosyal etki açısından önemli fırsatları kaçırmaktadırlar.
Topluma değer yaratma konusunda ortak hedeflere sahip paydaşlarla işbirlikleri ve sonuca ulaşmayı teşvik eden ve/veya mümkün kılan yapılar, roller, ilişkiler ve süreçler şirketlerin başarısında temeldir.

SVS Türkiye, Sosyal Sermaye* faktörünü merkezine alarak; dünya sorunlarının iç meseleler haline geldiği ve sosyal ve doğal sermayenin işin özünü oluşturduğu sürdürülebilirlik iş modelini anlayarak, başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için bireyleri ve kuruluşları desteklemektedir.

HİZMETLERİMİZ

Strateji ve Yönetim Sistemi Danışmanlıkları

• Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlemesi, (Risk Analizi)
• Strateji Geliştirme, (Değişim Analizi)
• Paydaş Analizi,
• Sürdürülebilirlik Konularının Belirlenmesi, (Materiality)
• Kurum Amaç ve Kültürü,
• Kapasite Geliştirme (eğitimler)

Danışmanlık, Koçluk, Çalıştay, Eğitim

Sürdürülebilirlikte Liderlik ve Yönetim Ekipleri

• Sürdürülebilirlik kadrolarının seçimi (yetkinlik değerleme),
• Sürdürülebilirlik ekiplerinin kurulması ve ekip uyumu,
• Sürdürülebilirlikte kariyer gelişimi için koçluk ve mentorluk (yöneticiler için yetkinlik geliştirme)
• VUCA Ustalığı (Hızla ve sürekli değişen koşullarda, baskı altında yönetim ve liderlik )

Koçluk, Mentorluk, Çalıştay, Eğitim

Sürdürülebilirlik İletişimi ve Raporlama Hizmetleri

• Paydaş diyalog ve entegrasyonu
• Sürdürülebilirlik iş ağı geliştirme,
• Sürdürülebilirlik raporu hizmetleri

 


Danışmanlık, Koçluk, Eğitim, Mentorluk

İş Ortaklarımız

Birlikte yaratmak; birbirinin bilgisinden destek alarak, müşterilerimiz için değer yaratmak, başarının temelinin her anlamda işbirliğinde olduğu inancı ile yolumuza devam ediyoruz.
DUAL_Talent_Match
E&E Group
GRI
Harrison Assessments _ Authorized Partner